Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne mieszkańców powiatu słubickiego.

Strefa pacjenta

 PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA*


Prawa pacjenta
 
 1.  Pacjent ma prawo do :
 a) świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, udzielanych mu przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń
 b) korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń,
 c) zapewnienia mu środków farmaceutycznych i materiałów medycznych oraz pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia,
 d) uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia od Ordynatora lub wyznaczonego przez niego lekarza, na zasadach przewidzianych w ust. 3 i 4 oraz do uzyskiwania wyciągów, odpisowi kserokopii swojej dokumentacji medycznej, zarówno w trakcie pobytu w Szpitalu, jak i po zakończeniu hospitalizacji na zasadach określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej,
 e) wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu odpowiedniej informacji; z wyjątkiem sytuacji, kiedy świadczeń zdrowotnych zgodnie z odrębnymi przepisami udziela się bez zgody pacjenta,
 f) wyrażenia zgody albo odmowy na wykonanie mu zabiegu operacyjnego albo zastosowania wobec niego metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko; w celu podjęcia przez pacjenta decyzji lekarz musi udzielić mu niezbędnej informacji, 
 g) wnioskowania do lekarza prowadzącego o zasięgnięcie przez niego opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizowanie konsylium lekarskiego, decyzję w tym zakresie podejmuje Ordynator, jeśli uzna to za uzasadnione w świetle wymagań wiedzy medycznej, dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez siebie,
 h) kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz,
 i) przechowywania wartościowych rzeczy w depozycie szpitalnym,
 j) poszanowania przekonań i opieki duszpasterskiej, zgodnie ze swoim wyznaniem,
 k) ochrony danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych przez Szpital oraz utrzymania w tajemnicy wszystkich informacji o stanie zdrowia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych przepisami prawa,
 l) intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
 m) wniesienia do rejestru sprzeciwów zastrzeżenia, aby po śmierci nie pobierano z jego zwłok tkanek, narządów lub komórek w innym celu niż dla ustalenia przyczyny zgonu, złożenia pisemnego zastrzeżenia, aby po jego śmierci odstąpić od sekcji zwłok,
 n) umierania w spokoju i godności.
 
 2. Pacjentowi, jego rodzinie lub opiekunowi przysługuje prawo złożenia skargi do: 
 a) Dyrektora Szpitala Powiatowego w  Słubicach, 
 b) Rzecznika Praw Pacjenta działającego w Lubuskim Oddziale NFZ w Zielonej Górze.
 
Obowiązki pacjenta
 
 1. Pacjent ma obowiązek przestrzegania zasad określonych niniejszym Regulaminem, a w szczególności:
 a) stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego zarówno w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego i rehabilitacyjnego, jak i w sprawach organizacyjno-administracyjnych,
 b) stosować się do zaleconej diety,
 c) odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala,
 d) przebywać w wyznaczonych salach w porach obchodów lekarskich, zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych i w czasie wydawania posiłków,
 e) przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00,
 f)  w porze ciszy nocnej przebywać na oddziale,
 g) każdorazowego zgłoszenia pielęgniarce zamiaru opuszczenia oddziału (np. w celu dokonania zakupów w sklepiku szpitalnym),
 h) przestrzegać zakazu samodzielnego korzystania z dźwigów szpitalnych przeznaczonych do użytku służbowego,
 i) stosować się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym, przestrzegać zakazu manipulowania przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych,
 j)  szanować mienie Szpitala (w przypadku jego zniszczenia pacjent jest obowiązany
 k)  pokryć straty poniesione przez szpital),
 l)  utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu,
 m) przestrzegać zasad higieny osobistej,
 n) przestrzegać zakazów: obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków odurzających substancji psychotropowych i innych podobnie działających, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz palenia wyrobów tytoniowych - pod rygorem sankcji prawnych oraz dyscyplinarnego wypisania ze Szpitala.
 
 2. Pacjent nie może wychodzić poza teren Szpitala.
 3. Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych powinno się odbywać w sposób niestwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i poza godzinami ciszy nocnej. Ze względu na obecność aparatury medycznej i możliwość powstania zakłóceń w jej funkcjonowaniu Dyrektor może określić strefy i pomieszczenia, w których obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
 
 4. Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o stale przyjmowanych lekach niezwiązanych z jednostką chorobową, która jest przyczyną hospitalizacji. Używanie tych leków w czasie pobytu w szpitalu wymaga zgody tego lekarza.
 
 5. Pacjent jest obowiązany udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia, szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta.
 
 
 
* zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.)