Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne mieszkańców powiatu słubickiego.

Dokumentacja medyczna

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
 
 • Informacje dotyczące spraw związanych z udostępnianiem dokumentacji medycznej można uzyskać pod numerem telefonu: 95 758 2071 wew 369 
 •  Kopia dokumentacji medycznej jest wydawana:
  −  Pacjentowi,
  −  przedstawicielowi ustawowemu Pacjenta,
  −  osobie upoważnionej przez Pacjenta za życia – na piśmie.
 • Wydanie pierwszej kopii dokumentacji medycznej jest bezpłatne, każda następna zgodnie z obowiązującym cennikiem,
 • Wniosek o wydanie  dokumentacji medycznej można wysłać drogą elektroniczną na adres email: nad@szpitalslubice.pl, przy czym dokumentacja medyczna zostanie przesłana po otrzymaniu oryginału wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej w formie papierowej.
 • Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej w formie papierowej można dostarczyć osobiście bądź drogą pocztową na adres: NZOZ Szpital im. Prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o., ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice.
 •  W celu uzyskania kopii dokumentacji medycznej należy wypełnić poniższy wniosek: 

        

 

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

Dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres 20 lat, licząc od końca roku  kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 

 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku  kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
 • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku      kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
 • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zrealizowano świadczenie będące przedmiotem skierowania lub zlecenia.:
 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywania przez okres 22 lat.