Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne mieszkańców powiatu słubickiego.

Aktualności

SERCE JESIENIĄ

2019-09-27

Nasz pierwszy transgraniczny projekt pt. „Razem dla zdrowia! / Zusammen für die Gesundheit!“ startuje 6 października o godzinie 12.00. Mieszkańców dwumiasta zapraszamy na piknik zdrowotny, który będzie częścią uroczystego otwarcia Placu Bohaterów w Słubicach.

Program imprezy:

12.00-18.00 – piknik zdrowotny

Warsztaty dla mieszkańców dwumiasta, animacje i atrakcje dla dzieci, dmuchańce, gry i zabawy dla całych rodzin, maratony fitness, ćwiczenia rehabilitacyjne, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup, warsztaty z pierwszej pomocy, zdrowe przekąski

14.00 – otwarcie placu (teatr uliczny)

14.30 – 19.00 - występy lokalnych artystów i zespołów: GINGER Dance School, Studio Piosenki SMOK, Studio Tańca BOHEMA, Chór Konsonans, Grupa Cyrkowa FUN-ATYCY, a także kuglarze, żonglerzy, akrobaci i szczudlarze

19.00 – teatr ognia i wody

Serdecznie zapraszamy!

PIERWSZY TRANSGRANICZNY PROJEKT SŁUBICKIEGO SZPITALA!

2019-08-14

 13 sierpnia, Łukasz Kaczmarek prezes zarządu NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach zawarł ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina" umowę na dofinansowanie projektu pt. Razem dla zdrowia! / Zusammen für die Gesundheit!

Chcemy nawiązać i wzmocnić polsko-niemiecką współpracęw sektorze opieki zdrowotnej, zaprosić do współpracy instytucje pogranicza, a także polskich i niemieckich specjalistów w obszarze ortopedii, chirurgii urazowej i rehabilitacji medycznej – wyjaśnia Ł. Kaczmarek. 

W ramach projektu zrealizujemy:

• polsko-niemiecki piknik zdrowotny, z elementami rehabilitacji,
• seminarium ortopedów, chirurgów urazowych i rehabilitantów medycznych.

Projekt to inspiracja i początek kolejnych przedsięwzięć dotyczących zdrowia mieszkańców pogranicza. – Naszym długofalowym celem jest zacieśnienie współpracy partnerów na rzecz realizacji projektów o większej skali, łącznie z możliwością doposażenia naszej placówki w nowoczesny sprzęt – dodaje prezes. 

Projekt realizowany jest w partnerstwie NiepublicznegoZakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. i Verein für Deutsch-PolnischeZusammenarbeit im Gesundheits-wesen e.V. z Frankfurtu nad Odrą. Dofinansowany został w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020.

NOWY SOR I LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW

2019-07-30

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o.  realizuje projekt „Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o. o transgranicznym oddziaływaniu”.

Celem głównym jest poprawa funkcjonowania systemu RM. Poprzez zaplanowane działania zostaną usprawnione jednostki systemu państwowego ratownictwa medycznego i jednostki
z nim współpracujące do świadczeń ratownictwa medycznego, adekwatnie do zidentyfikowanych potrzeb Polski oraz przebywających tu obcokrajowców, a także mieszkańców terenów przygranicznych, w ramach wymiany i współpracy transgranicznej.

Przedmiotem PROJEKTU jest przebudowa i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) wraz z budową lądowiska dla śmigłowców ratunkowych.

W ramach projektu przewidziano realizację robót budowalnych związanych z przebudową SOR oraz budową lądowiska, w tym niezbędne prace montażowe i wykończeniowe. Realizowane będą także dostawy związane z wyposażeniem placówki w sprzęt medyczny.

W ramach działania zostaną usprawnione jednostki systemu państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostki z nim współpracujące (szpitalne oddziały ratunkowe, centra urazowe). Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na zwiększenie efektywności systemu Ratownictwa Medycznego przede wszystkim poprzez wypełnienie luk w dostępie do infrastruktury, zmniejszając tym samym wskaźnik liczby ludności przypadających statystycznie na jeden SOR. Dzięki budowie lądowiska czas potrzebny na dotarcie do poszkodowanych będzie zdecydowanie krótszy niż do tej pory i pozwoli na zachowanie zasady „złotej godziny". Zakres projektu wykazuje także pełną zgodność z celem szczegółowym osi priorytetowej IX "Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia". Projekt nakierowany jest bowiem na rozwój strategicznych  elementów  infrastruktury  ochrony  zdrowia  o  znaczeniu  krajowym, jakim ze względu m.in. na przygraniczne położenie niewątpliwie jest Szpital
w Słubicach.

Słubicki Szpital i jego położenie bezpośrednio przy granicy polsko-niemieckiej powoduje, że jednostka jest bardzo istotnym elementem w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz opieki transgranicznej. Szpital pełni rolę placówki pierwszej pomocy medycznej na granicy państwa. Często zgłaszają się do nas pacjenci z całej Europy.

Całkowity koszt realizacji Projektu – 12 006 150,04 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych – 10 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania – 8 500 000,00 zł

Wkład własny Szpitala – 3 506 150,04 zł

SYGNALIZOWANIE POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ FINANSOWYCH
W PROJEKCIE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu nr POIS POIS.09.01.00-00-0268/18 z dnia 11 marca 2019 r. ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020., w § 4 ust. 17: „[...]Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a) specjalny adres e-mail lub

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.
W związku z powyższym, sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w projekcie pn. „Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi
w Słubicach Sp. z o.o. o transgranicznym oddziaływaniu”, możecie Państwo zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Projekt „Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o. o transgranicznym oddziaływaniu”, dofinansowany został w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.

SZKOLENIE Z ZAKRESU ZABIEGÓW OPERACYJNYCH W OBRĘBIE NADGARSTKA

2019-07-09

Nasi lekarze z Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej stale podnoszą swoje kwalifikacje. Dowodem na to jest przeprowadzone ostatnio szkolenie przez prof. dr hab. med. Leszka Romanowskiego - specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, a także Kierownika Katedry i Kliniki Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Powyższe szkolenie dotyczyło zabiegów operacyjnych w obrębie nadgarstka. 

Cieszymy się bardzo, że nasi lekarze nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje i zdobywają nową wiedzę, którą mogą wykorzystywać w leczeniu pacjentów naszego szpitala.


Panu Profesorowi serdecznie dziękujemy za wizytę, a także chęć podzielenia się wiedzą i doświadczeniem z kolegami po fachu z naszego Szpitala.

REJESTRACJA DO PORADNI GASTROENTEROLOGICZNEJ

2019-07-01

 Informujemy, iż w dniach 01 -19 lipca.2019r. rejestracja do Poradni Gastroenterologicznej odbywać się będzie w rejestracji ogólnej szpitala pod numerem telefonu 95 750 14 02 w godzinach od 7.30 do 15.00

ŚWIATOWY DZIEŃ TARCZYCY

2019-05-23

Nowy sprzęt wspiera najmłodszych!

2019-04-23

Zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego projekt „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.” Dzięki projektowi, słubicka lecznica doposażona została w nowoczesny sprzęt o wartości 423 tysięcy złotych. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym znalazły się: aparat USG, zestaw do znieczulenia, respirator, zestaw do trudnej intubacji, a także analizator parametrów krytycznych z systemem do szybkiej diagnostyki kardiologicznej

O tym, jak wygląda praca w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i jak wykorzystywany jest nowo zakupiony sprzęt opowiadają Łukasz Kaczmarek, prezes szpitala oraz Romuald Dmytrowski, lekarz nadzorujący słubicki SOR.

https://www.slubice.tv/wiadomosci/8138,slubicki-sor-dofinansowany

WESOŁYCH ŚWIĄT

2019-04-18

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO NAJMŁODSZYCH PACJENTÓW

2019-03-27

Nowy sprzęt do ratowania zdrowia i życia naszych najmłodszych pacjentów, o wartości 423 tysięcy złotych, trafił już na nasz Szpitalny Oddział Ratunkowy. – Dzięki projektowi, słubicka lecznica doposażona została w nowoczesny aparat USG, zestaw do znieczulenia, respirator, zestaw do trudnej intubacji, a także analizator parametrów krytycznych z systemem do szybkiej diagnostyki kardiologicznej – mówi Łukasz Kaczmarek, prezes zarządu szpitala.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o.  od października 2018 roku realizuje projekt „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.” Całkowity koszt realizacji projektu to 423 000,00 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 359 550,00 zł, a wkład własny zzpitala – 63 450,00 zł.

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania systemu Ratownictwa Medycznego oraz poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w słubickim szpitalu, co przełoży się bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia. Poprzez zaplanowane działania zostały usprawnione jednostki systemu państwowego ratownictwa medycznego i jednostki z nim współpracujące, aby świadczyć najwyższej jakości usługi ratownictwa medycznego, adekwatnie do zidentyfikowanych potrzeb Polski oraz przebywających tu obcokrajowców.

 

Szpital na granicy

Położenie naszego szpitala, bezpośrednio przy granicy polsko-niemieckiej powoduje, że jednostka jest bardzo istotnym elementem w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz opieki transgranicznej. Szpital pełni rolę placówki pierwszej pomocy medycznej na granicy państwa, dba o zdrowie mieszkańców terenów przygranicznych, także w ramach wymiany i współpracy transgranicznej. – Warto dodać, że często zgłaszają się do nas pacjenci z całej Europy, w tym także dzieci. Nowy sprzęt, to nowa jakość pracy na SOR-ze, ale przede wszystkim większe bezpieczeństwo najmłodszych pacjentów – wyjaśnia Romuald Dmytrowski, lekarz specjalista nadzorujący słubicki SOR.

Przedsięwzięcie ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo zdrowotne najmłodszych mieszkańców naszego regionu poprzez dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do przepisów prawa zawartych
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie SOR. Poprawienie warunków sprzętowych, zakup nowoczesnej aparatury, przełoży się bezpośrednio na lepszą skuteczność działań w stanach zagrożenia zdrowotnego u małych pacjentów, a tym samym spokój i bezpieczeństwo rodziców i opiekunów. – Każdej doby na SOR trafia średnio 25 osób, w tym kilkoro dzieci – dodaje Urszula Bochna, pielęgniarka oddziałowa.

 

Projekt „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.” dofinansowany został w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego,  Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014 – 2020.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYM PROGRAMIE SPRAWNI W PRACY

2019-03-05